Site announcements

Introduction to Vietnamese Online Learning Tutorial

Locale warning (not fatal) U_USING_DEFAULT_WARNING: Requested locale "ne_NP.UTF-8" not found, locale "en_US_POSIX" used instead. The most specific locale supported by ICU relatively to the requested locale is "en_US_POSIX".
 • line 105 of /lib/classes/collator.php: call to debugging()
 • line 188 of /lib/classes/collator.php: call to core_collator::ensure_collator_available()
 • line 263 of /lib/classes/collator.php: call to core_collator::asort()
 • line 82 of /filter/activitynames/filter.php: call to core_collator::asort_objects_by_property()
 • line 176 of /lib/filterlib.php: call to filter_activitynames->filter()
 • line 218 of /lib/filterlib.php: call to filter_manager->apply_filter_chain()
 • line 1303 of /lib/weblib.php: call to filter_manager->filter_text()
 • line 1018 of /lib/externallib.php: call to format_text()
 • line 161 of /lib/classes/external/exporter.php: call to external_format_text()
 • line 146 of /mod/forum/classes/local/exporters/posts.php: call to core\external\exporter->export()
 • line ? of unknownfile: call to mod_forum\local\exporters\posts->mod_forum\local\exporters\{closure}()
 • line 148 of /mod/forum/classes/local/exporters/posts.php: call to array_map()
 • line 125 of /lib/classes/external/exporter.php: call to mod_forum\local\exporters\posts->get_other_values()
 • line 173 of /mod/forum/classes/local/builders/exported_posts.php: call to core\external\exporter->export()
 • line 98 of /mod/forum/classes/local/renderers/posts.php: call to mod_forum\local\builders\exported_posts->build()
 • line 195 of /mod/forum/classes/local/renderers/discussion.php: call to mod_forum\local\renderers\posts->render()
 • line 315 of /mod/forum/discuss.php: call to mod_forum\local\renderers\discussion->render()

Introduction to Vietnamese Online Learning Tutorial

by Sandra Serrao - Administrator -
Number of replies: 0

  Video này hướng dẫn những bước cơ bản:

1.   Sử dụng trang web học trực tuyến tại TIA như thế nào?

2.  Làm sao để truy cập vào các khóa học trực tuyến?

3.  Nộp bài tập cho giáo viên như thế nào?

4.  Làm sao để liên lạc với giáo viên?

5.  Cách thức tham gia vào hoạt động thảo luận nhóm ra sao?

ट्यागहरु: